• หน้าแรก
  • รวมรูปภาพ
  • คำขวัญวันเด็ก
  • คำขวัญ ๗๗ จังหวัด
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ลงนามถวายพระพร
 
 
    วันมาฆบูชา
   วันวิสาขบูชา
   วันอัฏฐมีบูชา
   วันอาสาฬหบูชา
   วันเข้าพรรษา
   วันออกพรรษา
   วันพระ
 
 
   วันพ่อแห่งชาติ
   วันแม่แห่งชาติ
   วันครู
   วันไหว้ครู
   วันเด็ก
 
   ประเพณีตรุษสงกรานต์
   ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย
   ประเพณีลอยกระทง
   ประเพณีทำบุญวันสารท
   ประเพณีทานไฟ
   ประเพณีตักบาตรเทโว
   ประเพณีชักพระ
   ประเพณีสลากภัต
   ประเพณีเทศน์มหาชาติ
   ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
 
   ฝึกจิตพิชิตใจ (ธมฺมทีโป)
   ธรรมะวินัย (มงคลสูตร)
   วัดป่าดอยแสงธรรม
   วัดหนองป่าพง
   พระไตรปิฏกฉบับประชาชน
   ธรรมะสบาย
   ธรรมดาดอทคอม
   หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย
   วัดบุญญาวาส
   มหายาน
 
   หอมรดกไทย
   พุทธะดอดคอม
   คุณสมถะดอดคอม
   ธรรมเดลิเวอร์รี่ (มหาสมปอง)
   วิมุติดอดเน็ต
   วัดทั่วราชอาณาจักรไทย
   วัดพิชโสภาราม (radio)
   เพลงธรรมะสื่อสร้างสรรค์
   ตามรอยพระพุทธบาท
   ลานพระพุทธศาสนา
 
   บ้านมหาดอดคอม
   คลิปธรรมะสั้นๆ
   ต้นไม้จริยธรรม
   เสียงอาราธนาธรรม
   สุญตา
   ความสำคัญของพุทธศาสนา
   พระราชดำรัสในหลวง
   เกมส์ธรรมะ
   อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
      ตนทำบาปเอง  ย่อมเศร้าหมองเอง
  ตน -ทำบาปหยาบช้าพามัวหมอง
  ตน - จะต้องครองทุกข์ไร้สุขี

  ตน - ปล่อยจิตคิดทำกรรมไม่ดี
  ตน - จะมีหมองเศร้าแผดเผาใจ
  ตน - ไม่่ทำกรรมชั่วด้วยตนแล้ว
  ตน - ผ่องแผ้วทุกข์หมดจิตสดใส
  ตน - รักตัวเห็นบาปจงเว้นไกล
  ตน - จะได้สุขล้นเพราะตนเอย.
 

 
ทางศูนย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้เพิ่มมาก
ขึ้นในเยาวชน ตลอดถึงปลูกจิตสำนีกของเยาวชนให้มีความ
รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และคนทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็เพื่อให้งานเป็นไปอ่างมีระบบ มีหลักการปฏิบัติ
เป็นไปในทางเดียวกัน
 
 พระมหาผดุงโชติ  ผลวณฺโณ   ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์โดย
 ส่วนตัวแล้วชอบศึกษา   ศึกษาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม
 ฝ่ายธรรมนั้นจบ  น.ธ.เอก ป.ธ.๔ ฝ่ายโลกจบปริญญาโท
 นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน นอกจากนี้ยังอบรมและ
 สอนหนังสือแก่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆอีกด้วย
 
 ความสามัคคีนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญใสการพัฒนาประเทศ
 เพราะถ้าคนในประเทศแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นฝักฝ่ายแล้ว
 การพัฒนาก็จะไปไม่ทั่วถึง   อาจจะไปถึงเพียงฝ่ายใดฝ่าย
 หนึ่งเท่านั้น  อ่านต่อคลิก
 
001 ใบสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
002 ทะเบียนประวัติ
003 แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอน
004 แบบฟอร์มทำบัตรครูพระ
 

 

 
 สนทนาเกี่ยวกับ
 ผลกระทบที่มีต่อ
 พระพุทธศาสนา
 ข่าวสารต่างๆทาง
 พระพุทธศาสนา
 (จากเว็บศูนย์พิทักษ์ฯ)

 มงคล ๓๘
 ประการ
 มีธรรมะให้ศึกษา
 หลายอย่างเชิญ
 ด้านใน
 
 

 
    แบบทดสอบก่อนเรียน
   ศัพท์พุทธศาสตร์
    ประวัติศาสตร์ชาติไทย
    พระไตรปิฏกออนไลน์
    ฟังธรรมดอทคอม
    แบบฟอร์มเปลี่ยนที่สอน
 
 
   เสียงธรรม
   พุทธศาสนสุภาษิตคำกลอน
   คำคมคารมณ์คน
   ธรรมะไทย
   แสงธรรมส่องชีวิต
   พลังจิต
   ธรรมจักร (ทศพิธราชธรรม)
   พระไทย
   วัดโสมนัสวิหาร
   วิสาโลภิกฺขุ
 
   วิเคราะห์ธรรม
   ศูนย์พุทธศรัทธา
   พระปิยโรจน์
   หลวงพ่อจรัญ
   ธรรมดา
   แสงธรรมส่องชีวิต
   วัดประยูรวงศาวาส
   ประตูสู่ธรรม
   อ่านหนังสือธรรมะ
   ทำดีดอดเน็ต
 
   นิทานธรรมะ
   เรือนธรรม
   มหาวิทยลุยมหาจุฬาฯ
   เรียบง่ายสบายใจ
   ค่ายวัยใสใจสะอาด
   พระอาจารย์ศิริธโร
   วัดป่ากรรมฐาน
   วัดเกาะวาลุการาม
   สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ
   สังคมธรรมะออนไลน์
 
   สาระเพื่อชีวิต
   WWW.DMC.TV
   บ้านธรรมะดอดคอม (อ.สุจินต์)
   ธรรมะพีเดีย(ธรรมะออนไลน์)
   ประตูสู่ธรรม
   พุทธทาสดอทคอม
   ลานพระพุทธศาสนา
   กัลยาณมิตร
   ธรรมทูเดย์ (พระมหาวุฒิชัย)
   ไหว้พระหน้าคอม
 
   โพธิยาลัย
   ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์
   เสียง-วีดีโอธรรมะ
   วิธีปฏิบัติวิปัสสนา
   ไทยธรรมจักร
   ธรรมกับชีวิต
   รวมคำถวายสังฆทาน
   รวมเสียงธรรมคีตะ
   หลักธรรมทางพุทธศาสนา
   บทสวดมนต์
  
สือการสอน
       มาตา  มิตฺตํ  สเก  ฆเร
     มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

  แม่ - เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้น
  แม่ - ทุกคนอุดมพรหมวิหาร
  แม - เมตตากรุณามุทิตาการ
  แม่ - มีญาณอุเปกขาเป็นอารมณ์
  แม่ - เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด
  แม - หวังบุตรธิดาอย่าขื่นขม
  แม่ - กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชม
  แม่ - จึงสมสุภาษิตมิตรในเรือน.

  ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หน่วยวิทยบริการ สงขลา เขต ๑
วัดโพธิ์ปฐมาวาส ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
อีเมล์ padung@kruprakhet1.com โทร. 0894642839

Canon Photo Printers