• หน้าแรก
  • รวมรูปภาพ
  • คำขวัญวันเด็ก
  • คำขวัญ ๗๗ จังหวัด
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
คณะศูยน์

                                                             
                 คำสั่ง หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
                                                                                  ที่ ๑๐ / ๒๕๕๔
           เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หน่วยวิทยบริการ
                                                                           มจร. สงขลา  เขต  ๑

                                                                                    ................
               เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณรวิทยาลัย จังหวัดสงขลา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคนและสังคมของรัฐบาล อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
ที่ ๘๐ / ๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน  ส่วนหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา  ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒  และในคราวประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม  ๒๕๕๓  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำศูนย์สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา  เขต  ๑  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำศูนย์ ฯ ฝ่ายบรรพชิต ดังนี้

๑.พระราชวรธรรมโกศล                ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา   วัดชัยมงคล                ประธานที่ปรึกษา
๒.พระราชพิพัฒนาภรณ์                รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา          วัดทรายขาว         รองประธานที่ปรึกษา
๓.พระวิศาลโพธิสุนทร                  จต. บ่อยาง เขต  ๓  เจ้าอาวาส    วัดโพธิ์ปฐมาวาส        ที่ปรึกษา
๔.พระมหาสนิท  อตฺถโกวิโท          รองเจ้าอาวาส                          วัดแหลมทราย            ที่ปรึกษา
๕.พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตญาโณ   จอ.เมืองสงขลา      เจ้าอาวาส      วัดหัวป้อมใน              ที่ปรึกษา
๖.พระครูสุตกิจวิบูล                      จต.บ่อยาง เขต  ๒ เจ้าอาวาส      วัดดอนแย้                  ที่ปรึกษา
๗.พระครูวิรัตธรรมโชติ                 จต.  เขต ๑   ผช.   เจ้าอาวาส      วัดแหลมทราย            ที่ปรึกษา
๘.พระครูประภัศรธรรมวิธาน         จต. ม่วงงาม           เจ้าอาวาส     วัดสระเกษ                 ที่ปรึกษา
๙.พระมหาธีรวัฒน์ สุภาจาโร         ผช.                      เจ้าอาวาส      วัดชัยมงคล                ที่ปรึกษา
๑๐.พระครูประคุณกิจจานุยุต         ผช.                      เจ้าอาวาส      วัดโพธิ์ปฐมาวาส         ที่ปรึกษา
๑๑.พระครูอาทรปริยัติกิจ              ผช.                     เจ้าอาวาส       วัดชัยมงคล                ที่ปรึกษา
๑๒.พระครูอุทัยวินัยกิจ                                           เจ้าอาวาส       วัดอุทัยธาราม            ที่ปรึกษา
๑๓.พระครูนพกิจโสภณ                                          เจ้าอาวาส       วัดโรงวาส                 ที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำศูนย์  ฯ  ฝ่ายคฤหัสถ์ ดังนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา                                                                 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๒.รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา             ( ฝ่ายการศึกษาและศาสนา )          รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๓.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา                                                รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๔.นายกเทศมนตรีนครสงขลา                                                                ประธานที่ปรึกษา
๕.รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา            ( ฝ่ายการศึกษา )                         รองประธานที่ปรึกษา
๖.ผอ.สพม. สงขลา  เขต ๑                     ( ระดับมัธยมศึกษา )                    ที่ปรึกษา
๗.ผอ.สพป. สงขลา  เขต ๑                    ( ระดับมัธยมศึกษา )                    ที่ปรึกษา
๘.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา                                          ที่ปรึกษา
๙.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา                                                                    ที่ปรึกษา
๑๐.ปลัดเทศบาลนครสงขลา                                                                   ที่ปรึกษา
๑๑.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา     ( เทศบาลนครสงขลา )                          ที่ปรึกษา
๑๒.หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์       ( เทศบาลนครสงขลา )                          ที่ปรึกษา
๑๓.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑      (ถนนนครนอก)            อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๑๔.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒      ( อ่อนอุทิศ )                อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๑๕.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓      (วัดศาลาหัวยาง )         อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๑๖.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔      (บ้านแหลมทราย)         อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๑๗.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๕       (วัดหัวป้อมนอก )         อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๑๘.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธ                                    อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๑๙.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวรนารีเฉลิม                                     อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๒๐.ผอ.สถานศึกษา วิทยาลัย อาชีวะ สงขลา                                อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๒๑.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค                               อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๒๒.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา                   อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๒๓.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวชิรานุกูล                                       อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๒๔.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนแจ้งวิทยา                                       อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๒๕.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสงขลา                                 อ.เมืองสงขลา                       ที่ปรึกษา
๒๖.ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนจุลสมัย                                         อ.เมืองสงขลา                       ที่ปรึกษา
๒๗.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ                           อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๒๘ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนกลับเพชรศึกษาสงขลา                       อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๒๙.รองผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ (อ่อนอุทิศ)                  อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๓๐.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ                       อ.เมืองสงขลา                      ที่ปรึกษา
๓๑.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดพังตรี                                         อ.ระโนด                            ที่ปรึกษา
๓๒.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่                                          อ.ระโนด                            ที่ปรึกษา
๓๓.ผอ.สถานศึกษาโรเรียนวัดสนธ์(ดำราษฏร์ประดิษฐ์)                 อ.ระโนด                            ที่ปรึกษา
๓๔.ผอ.สถานศึกษาโรเรียนบ้านมหาการเฉียงพง                          อ.ระโนด                            ที่ปรึกษา
๓๕.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดหัวเค็ด                                       อ.ระโนด                            ที่ปรึกษา
๓๖.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดเจดีย์งาม                                    อ.ระโนด                            ที่ปรึกษา
๓๗.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดสามี                                          อ.ระโนด                            ที่ปรึกษา
๓๘.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนคลองแดนวิทยา                               อ.ระโนด                            ที่ปรึกษา
๓๙.ผอ.สถานศึกษา.โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ                                อ.สทิงพระ                         ที่ปรึกษา
๔๐.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีไชย                                       อ.สทิงพระ                         ที่ปรึกษา
๔๑.ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนวัดคูขุด                                         อ.สทิงพระ                         ที่ปรึกษา
๔๒.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนในเมือง                                          อ.สทิงพระ                        ที่ปรึกษา
๔๓.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดประดู่หอม                                   อ.สทิงพระ                        ที่ปรึกษา
๔๔.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนสงขลาวิทยาคม                               อ.สิงหนคร                         ที่ปรึกษา
๔๕.ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนวัดปะโอ                                        อ.สิงหนคร                         ที่ปรึกษา
๔๖.ผอ. สถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม                                   อ.สิงหนคร                         ที่ปรึกษา
๔๗.ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนวัดมะขามคลาน                              อ.สิงหนคร                         ที่ปรึกษา
๔๘.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส                                อ.กระแสสินธุ์                     ที่ปรึกษา
๔๙.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกแห้ว                                   อ.กระแสสินธุ์                     ที่ปรึกษา
๕๐.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหลมหาด                                 อ.กระแสสินธุ์                     ที่ปรึกษา
๕๑.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดโตนดด้วน                                   อ.กระแสสินธุ์                     ที่ปรึกษา
๕๒.ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนวัดแม่เปี้ยะ                                     อ.นาหม่อม                        ที่ปรึกษา
๕๓.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาทองสุก                                 อ.นาหม่อม                        ที่ปรึกษา
๕๔.ผอ.พิชัย สุขทาน   โรงเรียนวัดปากจ่า                                   อ.ควนเนียง                       ที่ปรึกษา
     ( ประธานรุ่นการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา  ปี ๔๙/๓ )                         
๕๕.อาจารย์สถาพร    เกียรติ์อนันต์ชัย   อดีตคณบดี    คณะนิติศาสตร์                                    ที่ปรึกษา
๕๖.นายประเสริฐ   ผุดผ่อง   อาจารย์พิเศษ  มมร. ศูนย์การศึกษาสงขลา                                  ที่ปรึกษา
๕๗.นายนนทวัตน์   โชโต        ข้าราชการบำนาญ                                                              ที่ปรึกษา  
๕๘.อาจารย์ถวิล     ขนาบแก้ว       ข้าราชการบำนาญ        กรรมการพุทธสมาคมสงขลา           ที่ปรึกษา 
๕๙. นางสุนีย์          รองสวัสดิ์       ครูโรงเรียนจุลสมัย                                                       ที่ปรึกษา

                                      คณะกรรมการประสานงาน  ประจำศูนย์ ฯ

๑. พระมหาผดุงโชติ        ผลวณฺโณ      วัดโพธิ์ปฐมาวาส      อ.เมืองสงขลา                        หัวหน้าศูนย์ ฯ
๒. พระครูศรีคณาภิรักษ์                     วัดราษฏร์บำรุง        อ.ระโนด                               รองหัวหน้าศูนย์  ฯ
๓. พระมหานิรุธ             ธิติธโร          วัดจะทิ้งพระ           อ.จะทิ้งพระ                           กรรมการ
๔. พระครูวิจิตรสาธุรส                       วัดเกาะใหญ่            อ.กระแสสินธุ์                         กรรมการ
๕. พระครูสมุห์อนุกูล       อนุวฑฺฒโน    วัดปะโอ                 อ.สิงหนคร                             กรรมการ
๖. พระมหาสนอง           กิตฺติปญฺโญ    วัดแม่เปียะ             อ.นาหม่อม                             กรรมการ
๗.พระมหาเยื้อน       กตปุญโญ    วัดวิเศษการ   กรุงเทพ ฯ  กรรมการ / ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ (ฝ่ายดูแลเว็บไซต์)
๘. พระวิรัตน์            ฐิตปุญฺโญ  วัดหัวป้อมใน  อ.เมืองสงขลา  กรรมการ / ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ  ( ฝ่ายเอกสาร )
๙. พระมหาชัยศักดิ์  ปญฺญาธโร วัดดอกสร้อย  อ.ระโนด  กรรมการ /ผู้ช่วยหัว หน้าศูนย์ ฯ ( ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
๑๐. นายจิรัฏฐ์  สงค์ประกอบ  ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ  กรรมการ / ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ ( ฝ่ายประสานงานทั่วไป )
๑๑.ศึกษานิเทศก์   สพป .   สพม.  สงขลา ๑          กรรมการ / เลขานุการ
๑๒.นางพนิดา   ช้างประเสริฐ  ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา       กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.ดร.ชุตินุช  สุจริต     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง                  กรรมการ
๑๔.นายปกรณ์ พิบูลย์ผล ครู  คศ. ๑  โรงเรียนเทศบาล ๔     อ.เมืองสงขลา                         กรรมการ

                                           คณะกรรมการอุปถัมภ์ ประจำศูนย์ ฯ

๑. สจ. วิชัย           กุหลาบวรรณ                                                                   ประธานกรรมการอุปถัมภ์
๒.นายณรงค์        รัตนเลิศ               โรงงานซีอิ้ว   อ่องเฮียบเซ่งสงขลา               รองประธานกรรมการอุปถัมภ์
๓. ด.ต.บุญเพิ่ม     เอกจิตต์                ข้าราชการบำนาญ                                   กรรมการอุปถัมภ์
๔.นางสุลีพร         อินทรพันธ์            ข้าราชการบำนาญ                                   กรรมการอุปถัมภ์
๕.นายอี๊ด             แซ่ลิ่ม                  ประกอบอาชีพอิสระ                                 กรรมการอุปถัมภ์
๗.นายจิตภัฏฐ์    ดวงแก้ว     ประกอบอาชีพอิสระ (นักศึกษาแพทย์แผนไทย )   กรรมการอุปถัมภ์ / เลขานุการ         
๘.นางพวงจันทร์    จุลิรัชนีกร        ครู คศ. ๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา                    กรรมการอุปถัมภ์
๙.นางบุญศรี และนางสาววัธนี       พลอยทับทิม   ( หอพักหญิงพลอยทับทิม  )        กรรมการอุปถัมภ์
๑๐.นางสาวจิรา    ละอองแก้ว          ร้านอาหารริมเขื่อน   ( กรมหลวงชุมพร )         กรรมการอุปถัมภ์
๑๑.นางจารวี   พัดแดง        ร้านอาร์ตเซ็นเตอร์ โฆษณา (ถ.นครนอก)                    กรรมการอุปถัมภ์
๑๒.นางสาวเสาวลักษณ์   เช้าทวี     หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.จ. เทพทวี (ปั้มเชลล์ หน้าสวนเถ้าแก่)  กรรมการอุปถัมภ์
๑๓.นายเรวัต  จันทะทัง โรงพิมพ์ เจ อาร์ หาดใหญ่ ๑๖-๑๘ ถ.สามมิตร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    กรรมการอุปถัมภ์ 
๑๔.นายสุรศักดิ์  วงศ์วาสนา       ร้านวงศ์วาสนาสงขลา                                      กรรมการอุปถัมภ์
๑๕.นายคณธร  รัตนปราการ       ร้านยินดี ๒๐๖ ถ.นครใน   อ.เมืองสงขลา              กรรมการอุปถัมภ์
๑๖.นายสมพร    คงภักดี            หจก. ไทยรุ่งการเกษตร (ชา กฤษณา )  หาดใหญ่   กรรมการอุปถัมภ์
๑๗.นายสมศักดิ์  อรุโณประโยชน์   ร้านลีวิวัฒน์สงขลา                                        กรรมการอุปถัมภ์
๑๘.นางเณรัญชรา   แสงทักษิณ     ร้านผึ้งสมุนไพรหาดใหญ่                                 กรรมการอุปถัมภ์
๑๙.นายกิตติชัย        เพ็ชรสีเงิน        ร้านคอมพิวเตอร์พันทิพย์สงขลา                   กรรมการอุปถัมภ์
๒๐.นางจุฑารัตน์    วรสิทธิกร   อาจารย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ  อ.เมืองสงขลา   กรรมการอุปถัมภ์
๒๑.นายสุพจน์   โกไสยกานนท์   หัวหน้าฝ่ายข่าว ช่อง ๗ สีหาดใหญ่                      กรรมการอุปถัมภ์

                                     ให้คณะกรรมการประสานงานมีหน้าที่ดังนี้

๑. รับนโยบายและแผนการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ส่วนหน่วยวิทยบริการ มจร.            จังหวัดสงขลา มาปฏิบัติ
๒. เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ฯ กับส่วนหน่วยวิทยบริการ มจร. จังหวัดสงขลา
๓ . เป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแล
๔. รับภาระแจ้งปัญหาข้อเสนอแนะของพระสอนศีลธรรมในเขตพื้นที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการโครงการ ทราบ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ    
         
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

 
( พระเทพวีราภรณ์ )
ประธานหน่วยวิทยบริการ  มจร. จังหวัดสงขลา