• หน้าแรก
  • รวมรูปภาพ
  • คำขวัญวันเด็ก
  • คำขวัญ ๗๗ จังหวัด
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน

พระมาหผดุงโชติ  ผลวณฺโณ (หัวหน้าศูนย์) (ภาพท่องอินเดีย)
ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หน่วยวิทยบริการ สงขลา เขต ๑
วัดโพธิ์ปฐมาวาส ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
อีเมล์ pdung@kruprakhet1.com โทร. 0894642839

http://www.kruprakhet1.com
(การเดินทางดูตามแผนที่ ย่อขยายดู หรือเลื่อนดูได้ครับ)
 
   ดูแผนที่ขนาดใหญ่กว่า